Åpenhetsloven | Stavdal

Åpenhetsloven

liftutleie

Vi har foretatt kartlegging i forbindelse med redegjørelse etter Åpenhetsloven. Stavdal AS er et datterselskap av Ramirent AS (Konsern) og inngår i konserents redegjørelse. Rapporten sikrer at vi opprettholder vårt engasjement for kvalitet, bærekraft, og samfunnsansvar.

 

Selskapsprofil

Stavdal er en aktør i Norge innen maskin- og utstyrsutleie, med en omfattende og kontinuerlig oppdatert utstyrspark. Vi leverer primært til bygg- og anleggsbransjen, men tilbyr også produkter og tjenester til andre sektorer. Vi er organisert med utleieavdelinger i Oslo og Bergen.

Vi benytter StartBank som et verktøy for å sikre at våre leverandører oppfyller kravene for StartBank-godkjenning.

Mer informasjon om våre styringssystemer og vårt arbeid med samfunnsansvar, bærekraft, kvalitet og miljø kan finnes på vår nettside. Her finner du også alle våre sertifikater relatert til de nevnte områdene.

Vi har et internt, digitalt rapporteringssystem for å identifisere avvik i organisasjonen, noe som bidrar til å avdekke forhold som kan ha negative konsekvenser.

 

Risikovurdering og negative konsekvenser

Konsernet har gjennomført en grundig vurdering av flere segmenter som våre leverandører opererer innenfor, inkludert transport, forbruksmateriell, interiør, installasjonsmateriell, drivstoff, maskiner og innleie. Dette har gitt oss en dypere forståelse av leverandørkjeden innen disse områdene.

I vår aktsomhetsvurdering har vi inkludert flere områder av stor betydning, som menneskerettigheter, HMS-arbeid og anti-korrupsjon. Vi har som en del av disse undersøkelsene kontrollert dokumentasjon og rutiner for å sikre at disse områdene er ivaretatt i henhold til gjeldende regler.

Tilbakemeldingene fra aktsomhetsvurderingene viser ingen vesentlig risiko for negative konsekvenser eller faktiske negative konsekvenser, og svarene indikerer at våre underleverandører har god kontroll både internt og videre nedover i egen leveringskjede.

Under følger våre vurderinger innen områdene Menneskerettigheter, HMS, ytre miljø og klima og Anti-korrupsjon.

 

Menneskerettigheter

Ramirent er forpliktet til å være en åpen og inkluderende arbeidsplass hvor alle skal føle seg velkommen uavhengig av kjønn, legning, etnisitet eller andre forhold. Vi forventer at alle våre leverandører respekterer våre etiske retningslinjer. Vi forventer videre at alle våre leverandører støtter opp under både nasjonale og internasjonale lover og regler og etterlevelse av menneskerettighetene.

De fleste av våre leverandører som har besvart vår aktsomhetsvurdering scorer høyt her og har innarbeidede rutiner og ISO baserte styringssystemer hvor eventuelle feil og mangler følges opp. Slike feil kan eksempelvis være manglende rutiner og systemer for å identifisere avvik.

 

HMS, ytre miljø og klima

Konsernet anser seg for å være ledende i vår bransje når det kommer til forebyggende tiltak innen HMS, ytre miljø og klima. Vi setter krav til våre samarbeidspartnere, og vil at også de setter dette i førersetet og jobber mer mot en utslippsfri hverdag.

For at vi skal lykkes i vår satsing mot en grønnere fremtid, så jobber vi for at våre leverandører har fastsatt en miljøpolitikk, og at de jobber aktivt for å oppnå sine mål.

 

Anti-korrupsjon

Konsernet tar sterk avstand fra alle former for korrupsjon, som for eksempel tilretteleggelsespenger og konkurransebegrensende samarbeid om pris, anbud, kvoter eller lignende. Det er derfor meget viktig at våre samarbeidspartnere også tar sterk avstand fra all korrupsjon og følger de gjeldende lover og regler som gjelder i de landene de opererer i.

Under vår aktsomhetsvurdering av dette segmentet, var det enkelte leverandører som ikke oppnådde den interne standarden vi har satt i konsernet. Dette kan være et resultat av manglende interne rutiner for å følge opp og avdekke mulige feil og mangler relatert til korrupsjon eller ulovlig prissamarbeid.

Vi anbefaler alle våre samarbeidspartnere og leverandører å etablere styringssystemer basert på grunnleggende juridiske prinsipper eller gjeldende industrikrav. Et annet alternativ vi foreslår er en varslingskanal, som kan bidra til å avdekke uønskede hendelser før de faktisk skjer, eller for å begrense skaden etter en allerede inntruffet hendelse.

 

Oppfølging

Vi har foretatt kartlegging i forbindelse med redegjørelse etter Åpenhetsloven. Rapportene derfra inneholder detaljer om de eventuelle avvik som gjennom dette er identifisert. Tiltak for å avhjelpe disse, og eventuelle endringer i våre leverandørers praksis som et resultat av vår oppfølging detaljeres løpende. På denne måten sikrer vi at vi opprettholder vårt engasjement for kvalitet, bærekraft, og samfunnsansvar.

Som en del av vårt engasjement for åpenhet og ansvarlighet, vil vi regelmessig følge opp med våre leverandører for å sikre at de oppfyller våre standarder.

Dette inkluderer regelmessige revisjoner og vurderinger av deres praksis. Vi vil også rapportere om disse tiltakene til relevante parter.