Leievilkår

STANDARD LEIEVILKÅR VED LEIE HOS STAVDAL

1. Formål

Følgende vilkår gjelder for maskiner og utstyr (heretter kalt utstyret) som leies fra Stavdal dersom annet ikke er skriftlig avtalt.

2. Leietid og leieberegning

Leietiden regnes fra det tidspunkt utstyret er bestilt og holdes tilgjengelig for leietakeren, eller fra det tidspunkt det utleide utstyret sendes eller leveres ut fra Stavdal. Leietiden løper frem til leieavtalen lovlig er brakt til opphør og utstyret er tilbakelevert. Utstyret skal leveres tilbake til samme sted som utstyret ble levert fra dersom ikke annet er avtalt. Leien er basert på ettskiftbruk av utstyret dvs. 7,5 timer per døgn. Dersom utstyret brukes over dette tilkommer det et tillegg som utregnes ved å multiplisere dagleien med 1,5 for to skift og 2 for tre skift. Leie beregnes også i ferietiden, om ikke utstyret er avbestilt og tilbakelevert.

3. Betalingsvilkår

Leie faktureres iht. den til enhver tid gjeldende veiledende prisliste (tilgjengelig på www.stavdal.no) eller til inngått avtale med tillegg til gjeldende mva/andre offentlige leie- eller omsetningsavgifter. Leien faktureres etterskuddsvis hver 14. dag og forfaller til betaling 14 dager fra fakturadato. Ved for sent betaling svares den til enhver tid gjeldende forsinkelsesrente fastsatt i norsk lov. Om inkasso innledes, skjer all videre utleie mot forskuddsvis kontant betaling. For driftsavbrudd som Stavdal er ansvarlig for belastes ingen leie for det aktuelle utleieutstyret under avbruddstiden. Reklamasjon på faktura må skje senest innen 10 dager etter fakturadato.  All utleie til privatkunder er beregnet på grunnlag av kalenderdager.

Stavdal forbeholder seg retten til å hente utstyr fra det tidspunkt eventuelt betalingsmislighold inntrer.

4. Utlevering og tilbakelevering

Ved utlevering skal utstyret være i driftsklart stand og tilfredsstille de sikkerhetskrav som er gjeldende. Dersom utstyret avviker fra det som er avtalt, skal leietager uten ugrunnet opphold varsle Stavdal, som på sin side kan foreta omlevering eller utbedre utstyret. Etter utløpet av 2 virkedager/arbeidsdager, og der Stavdal ikke har mottatt noen reklamasjon på utstyret anses utstyret å være feilfritt ved utlevering. Avmelding av utstyret skal skje skriftlig over e-post til  e-postadressen knyttet til utleiende Stavdal-avdeling. Leietageren skal sørge for at utstyret og rengjort stand og fritt for skader med unntak returneres til Stavdal innen kl. 08.00 i full driftsklar av normal slitasje og elde. Det vil bli belastet en ny dagleie for utstyr som blir levert etter kl. 08.00. Stavdal vil utbedre utstyret på leietagers regning dersom det er mangler ved tilbakeleveringen. Hvis utbedring ikke er regningssvarende, plikter Leietaker å betale et beløp som tilsvarer gjenanskaffelseskostnaden. Ved tap av utleid materiell, vil leie løpe frem til den dato Stavdal mottar varsel om tapet. Kunden vil deretter måtte svare for gjenanskaffelseskost av tapt materiell.

5. Tilsyn, bruk og vedlikehold av utstyret.

Leietakeren er ansvarlig for bruken av utstyret og at bruker/fører har nødvendige kompetanse til å bruke utstyret på riktig måte. Utstyret skal kun brukes til slike arbeidsoppgaver og under slike arbeidsforhold det er beregnet for. Leietaker plikter å følge instruksjonen vedr. utstyrets bruk slik at han unngår å utsette seg selv eller andre for fare eller skade.  Utstyrets angitte kapasiteter må ikke overskrides, samtidig som utstyret ikke må utsettes for miljømessige belastninger.

Leietakeren er forpliktet til å følge til enhver tid gjeldende vedlikeholds- og bruksforskrifter samt å besørge og bekoste nødvendig tilsyn, vanlig driftsmessig vedlikehold, punktering, utskifting av deler og forbruksmateriell så som drivstoff, smøremidler og annet som skal brukes og byttes ut under drift. Leietakeren må kun bruke de driftsmidler og hjelpestoffer som er foreskrevet.

Leietaker må ikke foreta endringer eller modifikasjoner av utstyret. Leietaker har ikke rett til å låne ut eller framleie utstyret, frakte eller bruke det utenfor Norge, overlate sine rettigheter etter denne avtale til andre eller foreta noen rettslige disposisjoner over utleieutstyret. Ved flytting av utstyret i Norge skal Stavdal varsles skriftlig slik at Stavdal til enhver tid kan vite hvor utstyret befinner seg.

Når leiet utstyr ikke er i bruk og under tilsyn skal utstyr med egen fremdriftsmotor være låst med tenningslås og eventuell førerkabin låst.   Alt annet utstyr skal være innelåst i stålcontainer eller være lenket fast med godkjent kjetting og hengelås. Låsene skal minst tilfredsstille klasse 2, tilsvarende forsikringsselskapenes sikkerhetskrav til innbruddssikring på byggeplasser (B2 krav).

Utstyr med tilhengerdrag skal være låst med egen draglås. Når slikt utstyr skal transporteres/flyttes skal det kun brukes motorkjøretøy med påmontert kule beregnet til å trekke utstyret.

6. Ansvar for skader og tap

6.1 Leietakers ansvar
Med unntak av det som følger av punkt 6.2 og punkt 7, bærer leietaker det fulle økonomiske ansvaret for skader på utstyret, samt for tap eller skader på eiendom, personer og utstyr som oppstår i forbindelse med leietakerens bruk av utstyret. Ansvaret omfatter ethvert tap som utstyret eller dets bruk måtte påføre leietakeren, leietakerens ansatte, brukeren eller tredjemann. Leietakeren skal holde Stavdal skadesløs for ethvert erstatningsansvar Stavdal måtte komme i overfor tredjeperson som følge av leietakerens bruk av utstyret.

Leietakeren må selv sørge for forsikring av det ansvaret leietakeren kan komme i som følge av bruk av maskiner med egen fremdriftsmotor som ikke omfattes av bilansvarsloven og uaktsom bruk av øvrig utstyr. Ved enhver skade skal Stavdal underrettes uten ugrunnet opphold, uten hensyn til skyld eller årsak.

Leietaker som er registrert som næringsdrivende er forpliktet til å ha ansvarsforsikring på sin virksomhet som dekker skader på tredjemann (bedriftsansvar) og som omfatter bruk av leiet utstyr.

6.2 Stavdals ansvar
Overfor leietakeren er Stavdal kun ansvarlig for kostnader knyttet til teknisk svikt ved utstyret som leietakeren ikke verken kjente eller burde kjenne til, og som heller ikke kan tilskrives mangler og/eller uaktsomhet ved leietakerens vedlikehold eller bruk av utstyret.

Stavdal påtar seg ikke ansvar for kostnader knyttet til driftsavbrudd, tap av fortjeneste eller andre indirekte tap eller følgeskader, uavhengig av om slike tap/skader kan tilskrives det innleide utstyr, forsinket utlevering av utstyret, eller at utstyret ikke tilfredsstiller leietakerens behov. Dette gjelder også for skader på maskiner, arbeidsstans og forsinkelser forårsaket av krig, streik, lockout, regulatoriske inngrep eller offentlig kunngjøringer, nedbør, lave temperaturer, frostskader på vanninstallasjoner, vind eller andre værforhold.

Stavdal har tegnet ansvarsforsikring for det erstatningsansvar Stavdal kan pådra seg for sin virksomhet i h.t. skadeserstatningsloven. Forsikringen dekker erstatningsmessige skader med inntil NOK 10 millioner per hendelse. Stavdal kan ikke under noen omstendighet gjøres ansvarlig for beløp som overstiger dette.

7. Sikringsordning mot skader på leiet utstyr

7.1 Dekningsgrad
Leietaker må betale et sikringsgebyr til Stavdal for å dekke eventuelle skader på leid utstyr.   Leietaker står fritt til å velge mellom Standard eller Utvidet sikringsordning. Gebyret for Standard
sikringsordning er 6 % av til enhver tid gjeldende veiledende prisliste, mens tilleggsgebyret for Utvidet sikringsordning er fastsatt til 2,5 % (totalt 8,5 %) av til enhver tid gjeldende veiledende prisliste. Gebyret fremkommer separat på faktura.

Sikringsordningen gjelder for skader på leid utstyr i Norge, med følgende dekningsgrad:

 

Dekningsalternativ Standard Utvidet
Brann Dekkes Dekkes
Tyveri Dekkes* Dekkes*
Innbrudd/hærværk/grafitti Dekkes ikke Dekkes*
Søleskader v/maling, sandblåsing, muring, betongarbeider Dekkes ikke Dekkes
Skader knyttet til rust og korrosjon (herunder også fra sjøvann) Dekkes ikke Dekkes
Transportskader Dekkes ikke Dekkes**
Naturskader (vind, flom, lyn) Dekkes ikke Dekkes
Forsømmelse, feilhåndtering eller uaktsomhet Dekkes ikke Dekkes ikke
Forsett Dekkes ikke Dekkes ikke

 

* Dekkes kun dersom leietaker dokumenterer at forholdet er politianmeldt innen 24 timer etter at det ble oppdaget, og sikkerhetsforskriftene i punkt 7.2 er fulgt ** Dekkes kun dersom utstyret var forsvarlig festet/organisert    Sikringsordningen dekker ikke skader på mengde-/bulkmateriell (unummerert materiell som for eksempel gjerder, stillaser, sagblader/diamantskiver, slanger, møbler, skap og lignende). Slikt materiell betales det heller ikke gebyr for. Tap og skade på slik materiell vil bli fakturert kunde til gjenanskaffelseskost.

For skader som omfattes av den sikringsordningen leietakeren har valgt, betaler leietakeren kun en egenandel. Egenandelen ved Standard sikringsordning er kr. 5.000,- for utstyr med nyverdi inntil kr. 100.000,-, og 15.000,- for utstyr med høyere nyverdi. Dersom leietakeren har valgt Utvidet sikringsordning halveres egenandelen.

For skader som ikke er dekket av sikringsordningen gjelder punkt 6 ovenfor.

7.2 Sikkerhetsforskrifter for tyveri og innbruddstyveri
For at tyveri eller innbruddstyveri skal være dekket av sikringsordningen, må følgende sikkerhetstiltak være fulgt:

Maskiner med fremdriftsmotor: Maskinen skal være låst og nøkkelen innelåst i rom i bygning.

Tilhengermontert utstyr: Utstyret skal ha montert og låst en låseordning m/hengelås klasse II som hindrer påkobling til tilhengerkrok, eller hengeren skal være låst fast med kjetting og hengelås klasse II.

Alt annet utstyr: Utstyret skal være innelåst i låst rom i bygning.

8. Force majeure og hindringer utenfor Stavdals kontroll

Stavdals plikt til å oppfylle avtalen faller bort dersom oppfyllelse blir hindret, og kostnadene ved likevel å oppfylle er vesentlig større enn leietakers eventuelle tap.

Reguleringen i dette punkt gjelder uavhengig av om hindringen rammer Stavdal selv eller en underleverandør som Stavdal bruker til å oppfylle leieavtalen med.

Stavdal er ikke under noen omstendighet ansvarlig for eventuelle tap som oppstår som følge av en hendelse som beskrevet i dette punkt.

9. Risiko og behandling av leid utstyr

Risikoen og ansvaret for utstyret går over på leietakeren fra det øyeblikk utstyret er utlevert på avtalt sted eller avlevert til transportør engasjert av leietakeren,, og påhviler leietakeren inntil utstyret er returnert til utleiende avdeling og kvittert inn og godkjent av Stavdal.

10. Oppsigelse og heving

Utleieforhold med forhåndsavtalt utleietid/pris løper i den avtalte perioden, selv dersom utleid materiell returneres Stavdal før opprinnelig avtalt tid.

Dersom utstyret ikke behandles tilfredsstillende, fakturaene ikke betales ved forfall, leietakeren går konkurs eller hvis avtalen misligholdes vesentlig, kan Stavdal heve leieavtalen med øyeblikkelig virkning og avhente utstyret for leietakerens kostnad. I tillegg kan Stavdal i slike tilfeller kreve erstatning for ethvert tap Stavdal får som følge av hevingen.

Leietakeren kan heve avtalen dersom Stavdal ikke foretar vedlikehold og reparasjoner på en tilfredsstillende måte når dette etter en samlet vurdering kan ansees å innebære et vesentlig mislighold av leieavtalen.

11. Tvangsfullbyrdelse

Uteblir betalingen av leie og andre omkostninger som leietaker er forpliktet til å betale ved forfall, vedtar Leietakeren at utlevering kan kreves i medhold av tvangsfullbyrdelsesloven  § 13-2 annet ledd a). Det skal fremgå av varselet etter tvangsfullbyrdelsesloven § 4-18 a) at utlevering kan unngås dersom leien (og andre forfalte omkostninger) med renter, utenrettslige inndrivelseskostnader, sakskostnader og forfalt leie frem til betalingstidspunktet blir betalt før fullbyrdelsen gjennomføres. Likeledes vedtar Leietakeren i medhold av tvangsfullbyrdelseslovens § 13-2 annet ledd b) at utlevering kan kreves når leietiden er løpt ut, dersom leie er avtalt for en bestemt tid.

12. Tvister

Enhver tvist etter denne avtale skal søkes løst gjennom forhandlinger. Leietakeren kan ikke holde tilbake mer enn omtvistet beløp. Fører ikke forhandlingene frem til enighet mellom partene, skal tvisten avgjøres ved ordinær rettergang med verneting i den kommune hvor Stavdal til enhver tid har sitt hovedkontor, med mindre partene blir enige om å la tvisten avgjøres ved voldgift.

13. Indeksregulering

Er ikke annet avtalt, forbeholder Stavdal seg retten til å foreta regulering av leieprisen etter bestemmelsene i NS 3405 – Bestemmelser om regulering av kontraktssum for bygg og anlegg på grunn av endringer i lønninger, priser, sosiale utgifter m. v., – totalindeksmetoden – med én kalendermåned som avregningsperiode, og bruk av Statistisk Sentralbyrås indeks for «Byggjekostnadsindeks for bustader i alt».

Dette gjelder også regningsarbeider og tilleggsarbeider som skal utføres etter kontraktens enhetspriser.

Dersom tilbud gis under utførelsen, skal prisene i slike tilbud ikke prisreguleres med mindre annet er avtalt.